Formalności

Ślub z obcokrajowcem

Niegdyś ślub z obcokrajowcem uznawany był za mezalians. Różnica kultur, często inna religia oraz przekonania na temat małżeństwa sprawiały, że ludzie nie chcieli zmieniać środowiska, które znają. Obecnie dzięki wszechobecnemu internetowi, otwartym granicą oraz znajomością kilku języków małżeństwo z obcokrajowcem już nie wydaje się być tak niemożliwą sprawą. Nim jednak zaczniemy tytułować naszą ukochaną osobę „żono” lub „mężu” musimy spełnić kilka wymogów formalnych.

Ślub z obcokrajowcem – dokumenty

Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowaną ceremonią, jednak wcześniej należy udać się do ambasady lub konsulatu kraju, z którego pochodzi nasz wybranek bądź wybranka.

Obowiązki obywatela Polski

  • Złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscu ślubu zupełny odpis aktu urodzenia oraz wgląd dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  • Jeśli osoba jest rozwodnikiem należy mieć ze sobą również: skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpis prawomocnego orzeczenia sądu.
  • W przypadku wdowy lub wdowca potrzebny będzie skrócony akt urodzenia oraz odpis aktu zgonu małżonka.

Dokumenty obcokrajowca

Osoba nie będąca obywatelem Polski powinna mieć ze sobą:

  • ważny paszport lub inny dokument podróżny oraz kartę pobytu,
  • zupełny odpis aktu urodzenia (oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym),
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Jeśli obcokrajowiec jest wdowcem lub wdową potrzebny będzie również skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka.
  • W przypadku rozwodnika należy przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie.

Ślub za granicą

Niezbędne zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą otrzymamy w ambasadzie lub konsulacie.

Przebieg otrzymania dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa

  • Na początku należy złożyć wniosek. W przypadku, gdy obcokrajowiec mieszka w Polsce wówczas zostaje wymeldowany z kraju pochodzenia.
  • Przed otrzymaniem dokumentu przyszli małżonkowie przeprowadzą rozmowę z konsulem. Jeśli oboje małżonków jest obywatelami kraju Unii Europejskiej taka rozmowa stanowi jedynie formalność. Małżeństwo zawarte przez takie osoby nie przysparza żadnych dodatkowych uprawnień. Taka rozmowa ma charakter sprawdzający w przypadku, gdy obcokrajowiec dzięki ślubowi zyska korzyści w postaci legalnego pobytu i pracy na terenie Polski lub innego kraju.

Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty należy dostarczyć, nie później niż do 31 dni przed planowaną datą ślubu, do USC. Tam sporządzony zostaje dokument zaświadczający o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Jeśli ceremonia ma odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego to w nim pozostaje tenże dokument lub zostaje wydany na potrzeby ślubu konkordatowego.

Jak widać formalności związane z zawarciem małżeństwa między osobami z różnych krajów są bardzo podobne do tych, które muszą spełnić obywatele Polski. Jedyna różnica polega na tym, że musimy ustalić urzędowo brak przeszkód prawych po stronie obcokrajowca do zawarcia małżeństwa z obywatelem Polski.

Kto sprawdza sytuację prawną obcokrajowca? Zajmuje się tym ambasada lub konsulat danego państwa w Polsce. Podczas wypełniania formalności niezbędna jest obecność tłumacza, jeśli obcokrajowiec nie posługuje się zrozumiale językiem polskim. Inaczej to wygląda podczas ślubu konkordatowego, który odbywa się w kościele. W tym przypadku ta kwestia musi być ustalona z księdzem.